Các tổ chức, cá nhân muốn cùng đăng ký nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu thì cần đáp ứng điều kiện gì?

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu được giải thích là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau bao gồm logo hoặc tên mà bạn gắn lên bao bì hàng hóa, biển hiệu, website, hóa đơn, chứng từ dùng trong hoạt động kinh doanh của mình.

Quyền sở hữu nhãn hiệu được phát sinh trên cơ sở quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế.

Như vậy, nhãn hiệu chỉ được bảo hộ và được độc quyền sử dụng khi và chỉ khi tổ chức, cá nhân hoàn thành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đó.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu cho các đồng chủ sở hữu là việc hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu đối với nhãn hiệu đó. Nhãn hiệu đăng ký cho các đồng sở hữu, thì ngoài các điều kiện như đăng ký nhãn hiệu cho một tổ chức, cá nhân thông thường, thì đăng ký nhãn hiệu cho các đồng chủ sở hữu phải đáp ứng thêm các điều kiện riêng

Các tổ chức, cá nhân muốn cùng đăng ký nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu thì cần đáp ứng điều kiện gì?

Điều kiện đăng ký nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu được quy định tại khoản 5 Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009) như sau:

Quyền đăng ký nhãn hiệu

  1. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
  2. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:
  3. a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;
  4. b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.
  5. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

Như vậy, theo quy định, các tổ chức, cá nhân muốn cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu thì cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

(2) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon