Chấm dứt hợp đồng lao động cuối tháng có phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó không?

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động cuối tháng thì có phải tham gia bảo hiểm tháng đó không?

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì BHXH gồm các loại bảo hiểm sau: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức đóng sau:

Trách nhiệm đóng của các đối tượng Tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm
BHXH BHTNLĐ-BNN BHYT BHTN Tổng cộng
Doanh nghiệp 17% 0,5% 3% 1% 21,5%
Người lao động 8% 1,5% 1% 10,5%
TỔNG 32%
Mức đóng BHXH = Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm x Tỷ lệ trích đóng

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì:

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Nếu người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng 5 thì tháng 5 không cần phải tham gia bảo hiểm xã hội. Còn ngược lại vẫn đi làm trong tháng 5 thì vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bình thường.

Chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vào cuối tháng thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm gì?

Chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vào cuối tháng thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm được quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Theo đó, kết thúc hợp đồng lao động với người lao động vào cuối tháng thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm sau:

– Thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của người lao động;

– Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

– Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

– Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon