Thành Lập Công Ty Vốn Nước Ngoài Tại Việt Nam cần những điều kiện gì? Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được pháp luật hiện quy định ra sao?

1. Điều kiện thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ vào Luật Đầu tư năm 2020 và Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì để thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì cần thỏa mãn một số điều kiện như sau:

– Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;

– Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, cần xem xét đến các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện. Ngoài ra còn phải xem xét đến: Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; Hình thức đầu tư; Phạm vi hoạt động đầu tư; Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư; Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét; có năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam; có cam kết về nghĩa vụ với nhà nước Việt Nam về thuế, sử dụng lao động địa phương, sử dụng đất, …; đã thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thành Lập Công Ty

 

2. Trình tự, thủ tục thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền 

Nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thành lập công ty tại Việt Nam thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi có yêu cầu. Nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi các dự án ấy thuộc vào các trường hợp sau:

– Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

– Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

– Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý theo quy định.

– Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực có công chứng.

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung: nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm, thời hạn, vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

– Bản sao một trong các tài liệu: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

– Giải trình về sử dụng công nghệ: tên công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, xuất xứ công nghệ, thông số kỹ thuật chính, thiết bị và dây chuyền công nghệ, tình trạng sử dụng của máy móc, sơ đồ quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị…nếu cần theo quy định.

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thành Lập Công Ty

 

Bước 2: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài

Nếu các dự án không có sử dụng đất, tức là không phải thuê đất trực tiếp từ nhà nước và không sử dụng công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao thì không phải thực hiện đăng ký chủ trường đầu tư.

Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Trong trường hợp dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

– Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần phải kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên hệ thống thông tin quốc gia. Trong 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

– Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản để truy cập hệ thống thông tin quốc gia, theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

– Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ, cấp mã số cho dự án. Quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm các thành phần sau:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

– Đối với nhà đầu tư là tổ chức cần chuẩn bị:

+ Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư; 

+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: báo cáo tài chính của nhà đầu tư, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam

+ Hộ chiếu có công chứng của người đại diện theo pháp luật công ty.

+ Nếu người đại diện là người nước ngoài thì cần Bản sao công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài.
+ Điều lệ công ty 100% vốn nước ngoài.

+ Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê.

+ Nếu dự án có sử dụng công nghệ cần kèm theo bản giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án theo quy định.

– Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc bản sao thẻ căn cước hoặc bản sao hộ chiếu đối.

+ Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam.

+ Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy chứng minh quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Bước 3: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bước tiếp theo trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài đó là làm thủ tục thành lập công ty.

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty 100% vốn nước ngoài.

– Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao đối với các loại giấy tờ sau:

+ Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên là cá nhân;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền; Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư, bước tiếp theo trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài đó là công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được công khai trên Cổng thông tin quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Khắc dấu công ty cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Công ty tiến hành khắc con dấu doanh nghiệp theo đúng quy định. Đây là bước cuối cùng trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. 

Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Trong quá trình tiếp nhận thông tin và tư vấn cho khách hàng nước ngoài có nhu cầu đầu tư, thành lập công ty tại Việt Nam, quan bài viết này, NGG CONSULTING tổng hợp những nội dung liên quan đến việc thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam mà nhà đầu tư cần quan tâm theo dạng hỏi đáp nhằm hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận nội dung pháp lý này một cách đơn giản nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam cần cung cấp nội dung gì để được tư vấn?

Để có thông tin tư vấn cụ thể cho nhà đầu tư thực hiện thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư cần cung cấp cho luật sư các thông tin để được tư vấn:

Thứ nhất, cần cung cấp ngành nghề dự kiến kinh doanh tại Việt Nam

Đây là thông tin quan trọng quyết định điều kiện cũng như hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, trên cơ sở ngành nghề quý khách hàng cung cấp Luật NGG CONSULTING sẽ tư vấn cho khách hàng điều kiện kinh doanh của ngành nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết WTO cũng như điều kiện theo quy định tại hiệp định thương mại liên quan (nếu có).

Thứ hai, cung cấp thông tin liên quan đến quốc tịch của nhà đầu tư

Quốc tịch của nhà đầu tư tại quốc gia nào ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện đầu tư tại Việt Nam. Thông thường nhà đầu tư là thành viên WTO hoặc có ký kết hiệp định thương mại với Việt Nam  thì sẽ thuận lợi trong việc đầu tư tại Việt Nam

Thứ ba, nhà đầu tư định góp vốn điều lệ bao nhiêu khi thành lập công ty tại Việt Nam?

Tùy ngành nghề như yêu cầu đầu tiên, sẽ có quy định tương ứng với yêu cầu về vốn pháp định đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đối với các ngành nghề không yêu cầu vốn pháp định hoặc mức vốn cụ thể thì nhà đầu tư muốn được cấp phép đầu tư cũng cần đầu tư vốn tối thiểu là 50.000 USD. Trường hợp nhà đầu tư muốn đến làm việc, sinh sống tại Việt Nam mà không phải xin giấy phép lao động cần đầu tư mức vốn tối thiểu là 3 tỷ đồng Việt Nam.

Thứ tư, cần cung cấp địa điểm thành lập công ty tại tỉnh nào của Việt Nam?

Theo thông tin khách hàng cung cấp Luật NGG CONSULTING sẽ cử luật sư tư vấn hỗ trợ khách hàng trọn gói và đồng hành cùng khách hàng trong quá trình thành lập cũng như hoạt động tại Việt Nam.

Thứ năm, nhà đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam là cá nhân hay công ty nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam?

Nhà đầu tư là tổ chức hay cá nhân có liên quan đến điều kiện đầu tư và hồ sơ cần chuẩn bị. Chủ thể thành lập công ty của bạn là ai? Là cá nhân hay tổ chức? Về vấn đề này NGG CONSULTING xin gửi tới khách hàng hướng dẫn sau:

Nhà đầu tư có thể là cá nhân (do cá nhân, các cá nhân người nước ngoài góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam) hay là tổ chức (do công ty có trụ sở tại nước ngoài góp vốn, đầu tư vốn thành lập công ty tại Việt Nam). Ví dụ, một số ngành nghề chỉ cho nhà đầu tư là công ty được phép thành lập tại Việt Nam như: xây dựng, thiết kế,…

Đối với mỗi chủ thể hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần những tài liệu khác nhau.

Hồ sơ để thành lập công ty vốn nước ngoài cần chuẩn bị những gì?

Tùy vào ngành nghề kinh doanh mà pháp luật Việt Nam sẽ yêu cầu các điều kiện và hồ sơ khác nhau. Tuy nhiên, đối với các ngành nghề không có điều kiện đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam cần chuẩn bị các hồ sơ cơ bản như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị đối của nhà đầu tư cá nhân thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

 • Hộ chiếu (Bản sao dịch công chứng);
 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng số tiền đầu tư vào Việt Nam (Bản gốc và được dịch công chứng);
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

Thành Lập Công Ty

 

Hồ sơ cần chuẩn bị đối của nhà đầu tư công ty/pháp nhân thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Phải hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng);
 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng số tiền đầu tư vào Việt Nam (Bản gốc, dịch công chứng) hoặc báo cáo tài chính có lãi tương ứng với số vốn góp tại công ty được thành lập tại Việt Nam (Phải hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng);
 • Điều lệ hoạt động của công ty mẹ bên nước ngoài (Phải hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng);
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).
 • Hộ chiếu của người đại diện pháp luật, quản lý phần vốn góp – Giám đốc của công ty tại Việt Nam (Bản sao dịch công chứng);

Tôi muốn thành lập một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thủ tục như thế nào?

Trước hết khi muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư cần lưu ý các vấn đề sau:

Thứ nhất: Đối với ngành nghề không có điều kiện cụ thể

Nếu đó là các ngành nghề không có điều kiện thì thủ tục như sau:

 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Khắc dấu
 • Giấy phép kinh doanh đối với công ty bán lẻ hàng hóa trực tiếp tới người tiêu dùng, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hoặc Giấy phép chuyên ngành của Bộ theo các lĩnh vực hoạt động đặc thù như: Đào tạo, Lữ hành, Kiểm toán, Pháp lý, Y tế….
 • Kê khai và nộp thuế;
 • Góp vốn điều lệ theo thời hạn cam kết góp vào tài khoản vốn đầu tư.

Tuy nhiên, đối với từng ngành nghề kinh doanh thì bạn chỉ cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không phải cấp Giấy phép kinh doanh.

Thứ hai, về hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty của từng loại hình doanh nghiệp khác nhau, và phải đáp ứng đủ các tài liệu mà Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn quy định.

Đối với công ty TNHH

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Đối với công ty Cổ phần

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có)
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký kinh doanh

Tôi muốn hỏi các bước tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp là gì? Và mất thời gian bao lâu?

Muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam sau khi đáp ứng đủ các điều kiện theo pháp luật Việt Nam quy định thì công ty thực hiện các bước như sau:

Bước 1:  Đăng ký chủ trương đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cụ thể dự án bạn định đầu tư ở Việt Nam là gì? Sau đó phải xác định rõ dự án đầu tư của bạn liệu có thuộc trường hợp có phải đăng ký chủ trương đầu tư hay không? Nếu có thì nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh? Tuy từng dự án, lĩnh vực kinh doanh mà công ty NGG CONSULTING sẽ tư vấn cho bạn về hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị những giấy tờ gì.

 • Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư
 • Thời gian: Từ 15-20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khánh hàng lưu ý, công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa ngoài trụ sở chính, khi nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp của công ty chiếm từ 1%-100% vốn điều lệ chỉ cần cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh.

Thời gian:

 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ
 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

Bước 3: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp. Bạn có thể liên hệ công ty Luật NGG CONSULTING để được tư vấn và giúp đỡ chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 4: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 5: Khắc dấu của doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Những lưu ý đặc biệt gì khi tôi thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam?

 • Pháp luật Việt Nam cho phép người nước ngoài sở hữu từ 1-100% vốn tại Việt Nam.
 • Dù luật không cso quy định vốn tối thiểu nhưng nhà đầu tư nên kê khai mức vốn tối thiểu từ 50.000 USD trở lên  mới có khả năng được cấp phép đầu tư thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam;
 • Địa chỉ công ty không là nhà chung cư, tập thể và phải có hợp đồng thuê mượn văn phòng và giấy tờ nhà đất của bên cho thuê nộp kèm;
 • Giám đốc, người đại diện quản lý phần vốn góp công ty vốn nước ngoài có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài;
 • Công ty vốn đầu tư nước ngoài ngay khi thành lập phải xin giấy chứng nhận đầu tư (IRC);
 • Việc xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) thực hiện tương tự như đối với công ty Việt Nam;
 • Công ty vốn nước ngoài thực hiện kê khai và nộp thuế tương tự như công ty Việt Nam nhưng cuối năm phải kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Công ty vốn nước ngoài phải thực hiện góp vốn qua tài khoản chuyển vốn và đúng thời hạn không buộc phải thực hiện gia hạn thời hạn góp vốn và có thể bị phạt.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp các loại thuế nào?

Tương tự như công ty vốn Việt Nam công ty vốn nước ngoài cần nộp các loại thuế như sau:

 • Thuế môn bài (theo mức vốn điều lệ đăng ký), vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng nộp 2tr/năm, từ 10 tỷ trở lên là 3tr/năm;
 • Thuế giá trị gia tăng (theo cân đối đầu ra, đầu vào của công ty);
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (chỉ phải nộp khi công ty có lãi, 20% lợi nhuận công ty);
 • Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có hoạt động xuất nhập khẩu);
 • Thuế tài nguyên (nếu có sử dụng tài nguyên);
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu kinh doanh ngành nghề đặc biệt hạn chế kinh doanh).

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MỚI NHẤT

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là dịch vụ pháp lý nổi bật Luật NGG CONSULTING triển khai uy tín nhanh gọn tư vấn sâu và đầy đủ. Chúng tôi nhận triển khai các công việc khó với thời gian nhanh đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng đưa ra. Để quý công ty hiểu rõ hơn về quy trình thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào, quý khách tham khảo những phân tích của chúng tôi.

Thành Lập Công Ty

Trong thực tế khi thành lập công ty nước ngoài khách hàng thường KHÓ ĐĂNG KÝ được nhiều ngành nghề kinh doanh, THỜI GIAN triển khai bị kéo dài, THIẾU tài liệu cần có theo quy định của từng địa phương dẫn đến tốn kém chi phí, công sức đi lại và không đạt được kết quả như mong muốn. Luật NGG CONSULTING là đơn vị chuyên tư vấn đầu tư nước ngoài FDI với hơn 15 năm kinh nghiệm đảm bảo giúp loại bỏ các lo lắng này cho Quý vị với dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói tại Miền Bắc. Chúng tôi là công ty luật nên đảm bảo:

 

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CẦN CHUẨN BỊ TÀI LIỆU GÌ?

Theo Khoản 15 Điều 2 nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2020: “Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư là bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc giấy tờ xác nhận việc thành lập, hoạt động của tổ chức kinh tế, bao gồm: …b) Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thành lập, Quyết định thành lập hoặc các tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức.” do đó tài liệu để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư (Bản sao chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân và Bản sao giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động của nhà đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư);
 3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 4. Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện hạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. (Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư);
 5. Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 6. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 7. Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
 8. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 9. Điều lệ công ty phù hợp với loại hình doanh nghiệp lựa chọn;
 10. Danh sách cổ đông, thành viên và danh sách người đại diện theo ủy quyền (Nếu có)

Sau khi chuẩn bị tài liệu nhà đầu tư cần khai và trình bày thông tin hồ sơ thành lập công ty phù hợp để được chấp thuận. Rất nhiều khách hàng bị cơ quan quản lý đầu tư từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do: Địa điểm thực hiện dự án không phù hợp với mục tiêu hoạt động; Năng lực tài chính không phù hợp với quy mô kinh doanh; Ưu đãi đầu tư không phù hợp với thông tin dự án;… và Luật NGG CONSULTING đã trợ giúp thành công để nhà đầu tư sớm triển khai hoạt động kinh doanh. Với vai trò là Luật sư, công ty luật NGG CONSULTING sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thành lập công ty liên doanh cho quý vị theo ủy quyền đồng thời tư vấn cho khách hàng các nội dung sau:

 • Tư vấn lựa chọn thông tin đăng ký đầu tư: Lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư (Công ty TNHH hay công ty cổ phần), địa chỉ trụ sở, vốn đầu tư, mục tiêu dự án, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản vốn, thời hạn góp vốn…
 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư chuẩn nhanh chính xác;
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm con dấu pháp nhân, khắc dấu tròn công ty)
 • Tư vấn thủ tục sau thành lập công ty, dịch vụ tư vấn pháp luật thuế – kế toán, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, các vấn đề liên quan đến thương hiệu quyền sở hữu trí tuệ…;
 • Tư vấn toàn diện các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ KHI THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Điều 39 Luật đầu tư 2020, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
 3. Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
 4. a) Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 5. b) Dự án đầu tư thực biện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 6. c) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 7. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật này.

QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch theo quy định tại khoản 7 Điều 31 Nghị định này;
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập công ty
 • Giấy ủy quyền
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Bản sao công chứng giấy tờ cá nhân người đại diện pháp luật

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố.

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 5-8 ngày làm việc

Bước 3: Xin cấp Giấy phép kinh doanh đối với kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện

Theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định về Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

 • Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.
 • Nhà đầu tư không phải Cấp Giấy phép kinh doanh cho hoạt động Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, bán buôn hàng hóa (không thuộc các loại hàng hóa: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí).
 • Nhà đầu tư thực hiện Cấp Giấy phép kinh doanh khi thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa, lập cơ sở bán lẻ hàng hóa.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thành Lập Công Ty

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khi muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mà bạn có thể tham khảo:

Các hình thức nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam?

 • Thành lập công ty tại Việt Nam với 100% vốn nước ngoài.
 • Cùng góp vốn để thành lập công ty liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam.
 • Mua cổ phần vốn góp của công ty Việt Nam.
 • Thực hiện đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC.

Thành lập công ty vốn nước ngoài theo cách nào nhanh nhất?

Hai cách thức thành lập công ty vốn nước ngoài, thì thủ tục đăng ký cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn, cổ phần trong công ty Việt Nam để chuyển đổi thành công ty vốn nước ngoài là phương thức triển khai nhanh và dễ dàng nhất. Thủ tục nên thực hiện theo trình tự:

 • Bước 1: Thành lập công ty Việt Nam;
 • Bước 2: Chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bước 3: Xin giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa và các giấy phép điều kiện kinh doanh khác nếu ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Phương thức này chỉ là nhận định khách quan cho thủ tục thành lập công ty nước ngoài chung, bởi nhiều công ty nước ngoài triển khai sản xuất, gia công hoặc dự kiến vay vốn nước ngoài trong quá trình kinh doanh nên cần Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để hoạt động. Khi đó lựa chọn thực hiện thành lập công ty nước ngoài mới gắn với việc xin cấp GCN đăng ký đầu tư sẽ là bắt buộc. Chúng tôi căn cứ theo nhu cầu thực tế của khách hàng để đưa ra hướng triển khai nhanh và tốt nhất.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có được ưu đãi đầu tư không?

Có, nhưng công ty có vốn nước ngoài cũng chỉ được hưởng những ưu đãi đầu tư như các doanh nghiệp tại Việt Nam mà thôi.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải đóng các loại thuế nào?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ phải đóng các loại thuế giống như công ty Việt Nam là: thuế VAT, thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu thập doanh nghiệp. Đối với người lao động nước ngoài thuế thu nhập cá nhân được tính theo thu nhập toàn cầu.

Thành lập công ty vốn nước ngoài phải gắn với xin cấp GCN đầu tư khi nào?

Luật đầu tư 2020 ghi nhận hai cách thức thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: Đăng ký thành lập công ty vốn nước ngoài theo Điều 22 và Đăng ký cho người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần theo Điều 24. Theo đó khi thực hiện việc đăng ký thành lập công ty vốn nước ngoài mới sẽ phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ưu điểm khi thành lập công ty TNHH cho người nước ngoài so với công ty cổ phần?

Kinh nghiệm tư vấn thành lập công ty nước ngoài Luật sư NGG CONSULTING thấy rằng loại hình công ty TNHH sẽ phù hợp hơn với nhà đầu tư nước ngoài, bởi:

 • Công ty cổ phần luôn được mọi người quan niệm rằng khả năng huy động vốn nhanh theo Luật doanh nghiệp 2020 tuy nhiên đối với nhà đầu tư nước ngoài thì ưu điểm này hầu như không có giá trị bởi: Phương thức huy động vốn chủ yếu của công ty vốn nước ngoài đặc biệt là công ty có chủ sở hữu là pháp nhân nước ngoài thường sử dụng là đăng ký khoản vay ngắn hạn, khoản vay trung và dài hạn nước ngoài từ công ty mẹ. Đối với nguồn vốn vay này được Ngân hàng nhà nước xem xét chấp thuận dựa trên số vốn huy động quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó việc công ty vốn nước ngoài hoạt động theo mô hình công ty cổ phần hay công ty TNHH về bản chất là như nhau, không có sự khác biệt.
 • Công ty cổ phần khi có chuyển nhượng cổ phần không phải thông báo với phòng ĐKKD. Tuy nhiên quy định này chỉ áp dụng cho việc chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư trong nước. Khi chuyển nhượng cổ phần có yếu tố nước ngoài thì đều phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng ĐKKD, đồng thời điều chỉnh tỷ lệ vốn góp trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Như vậy dù hoạt động theo mô hình công ty cổ phần hay công ty TNHH thì việc chuyển nhượng vốn của người nước ngoài vẫn phải đăng ký như nhau.
 • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam đều phải chuyển tiền thông qua tài khoản vốn đầu tư do công ty lập ra, do đó thành lập công ty TNHH hay thành lập công ty cổ phần thì họ đều phải góp đủ vốn điều lệ trong vòng 90 ngày theo phương thức chuyển khoản. Trường hợp thời hạn góp đủ vốn dài hơn 90 ngày thì nội dung này phải được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Như vậy loại hình doanh nghiệp cũng không tạo ưu thế về thời hạn góp vốn và phương thức góp vốn.
 • Khi chuyển nhượng cổ phần sẽ bị tính thuế 0,1% (Xem: Cách tính thuế từ chuyển nhượng cổ phần), nhưng chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH mà ngang giá thì không mất thuế.
 • Mô hình kinh doanh phổ biến của các pháp nhân nước ngoài đặc biệt là Hàn Quốc là công ty gia đình, nên bản thân các pháp nhân nước ngoài đa phần đăng ký theo loại hình công ty TNHH (Co.,Ltd). Pháp luật các nước có sự tương đồng nên lựa chọn thành lập công ty TNHH tại Việt Nam cũng giúp ích cho nhà đầu tư dễ quản lý và điều hành kinh doanh.
 • Mô hình công ty TNHH có sự bền chặt hơn trong việc ràng buộc các nhà đầu tư với nhau. Đây là điểm cộng nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên nhất bởi họ sang Việt Nam đầu tư kinh doanh không muốn xảy ra tranh chấp, biến động nên cần kiểm soát được việc tự do chuyển nhượng vốn của người góp vốn cùng.

Quan điểm của Luật sư NGG CONSULTING là áp dụng chung cho các công ty nước ngoài nói chung, tất nhiên một số mô hình kinh doanh cụ thể, một số phương thức kinh doanh cụ thể mà nhà đầu tư mong muốn sẽ phù hợp hơn nếu thành lập công ty cổ phần. Và về mặt thủ tục thành lập công ty nước ngoài thì việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp không ảnh hưởng đến thời gian và tài liệu cần cung cấp khi triển khai. Nhà đầu tư có yêu cầu tư vấn rõ hơn cách lựa chọn loại hình doanh nghiệp khi thành lập công ty nước ngoài hãy liên hệ Luật sư NGG CONSULTING ngay hôm nay để được trợ giúp.

Mất bao lâu để thành lập công ty vốn nước ngoài?

Thành lập công ty có yếu tố nước ngoài sẽ cần khoảng 15 – 20 ngày làm việc để xin giấy phép đăng ký đầu tư, 5-8 ngày làm việc xin giấy phép đăng ký kinh doanh.Tổng thời gian để thành lập khoảng 20 – 30 ngày làm việc.

Lựa chọn loại hình cho nhà đầu tư khi thành lập công ty vốn nước ngoài là gì?

Thông thường các loại hình thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam được chia thành 3 loại chính:

 • Công ty TNHH 1 thành viên (dành cho 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức đầu tư)
 • Công ty TNHH 2- 50 thành viên (dành cho 2 cá nhân trở lên hoặc 2 tổ chức trở lên)
 • Công ty cổ phần có từ 3 cổ đông trở lên.

Công ty vốn nước ngoài có thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam được không?

Văn phòng đại diện cung cấp sự hiện diện hợp pháp tại Việt Nam cho:

 • Tiến hành nghiên cứu thị trường
 • Vượt qua các đối tác kinh doanh tại Việt Nam
 • Tìm kiếm cơ hội đầu tư
 • Thúc đẩy công ty mẹ
 • Giám sát ký kết thoả thuận với đối tác tại Việt Nam

Điều kiện thành lập công ty phân phối tại Việt Nam?

 • Hoạt động phân phối của công ty bao gồm bán buôn hoặc bán lẻ. Hoạt động phân phối không bao gồm hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá. Doanh nghiệp được phép thu mua lại sản phẩm từ nhà cung cấp để phân phối ra thị trường.

Nhà đầu tư cần đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hoá.
 • Các mặt hàng phân phối không thuộc danh mục các mặt hàng cấm kinh doanh và không được quyền phân phối theo điều ước quốc tế mà phải phân phối theo lộ trình cam kết của điều ước quốc tế nếu thuộc danh mục hàng hoá có lộ trình phân phối.
 • Phạm vi phân phối: bán buôn và bán lẻ.
 • Được Bộ Công Thương chấp nhận bằng văn bản.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa cho công ty vốn nước ngoài?

Công ty vốn nước ngoài phải xin giấy phép kinh doanh bán lẻ và các hoạt động liên quan đến phân phối hàng hóa trước khi kinh doanh. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh

 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

THỦ TỤC TĂNG GIẢM VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

Công ty khi tăng vốn điều lệ không bắt buộc phải đăng ký tăng vốn góp thực hiện dự án. Pháp luật cho phép công ty được tăng vốn điều lệ, vốn góp thực hiện dự án bằng lợi nhuận chưa phân phối, thành viên góp thêm vốn vào công ty, cổ đông mua cổ phần chào bán, điều chuyển vốn vay thành vốn góp.

Thành Lập Công Ty

Có được tăng vốn đầu tư bằng lợi nhuận chưa phân phối

Việt Nam khuyến khích nhà đầu tư tái đầu tư tại Việt Nam bằng lợi nhuận, do vậy công ty vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư, tăng vốn góp thực hiện dự án và tăng vốn điều lệ công ty bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối này. Khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn công ty nước ngoài cần lưu ý những điểm sau:

Xác định rõ việc nhà đầu tư nước ngoài mong muốn chỉ tăng vốn điều lệ công ty, hay làm đồng thời vừa tăng vốn điều lệ và tăng vốn góp thực hiện dự án? Sẽ có sự khác nhau trong việc thực hiện thủ tục pháp lý mà công ty cần tìm hiểu quy định pháp luật trước khi quyết định.

Xác định rõ công ty muốn tăng vốn góp thực hiện dự án đồng thời với tăng tổng vốn đầu tư dự án, hay chỉ tăng vốn góp thực hiện dự án thôi.

Vốn đầu tư công ty nước ngoài ( Ảnh minh họa )

Các bước thủ tục tăng vốn điều lệ, vốn góp thực hiện dự án

Tùy thuộc vào hình thức doanh nghiệp tiến hành thủ tục mà quy trình thực hiện thủ tục tăng vốn công ty vốn đầu tư nước ngoài sẽ bao gồm một trong các bước sau đây:

Bước 1: Xin Chấp thuận của SKHĐT về việc nhà đầu tư nước ngoài góp thêm vốn, mua cổ phần chào bán của công ty.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ.

Bước 3: Xin cấp quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh do thay đổi vốn đầu tư dự án.

Theo quy định hiện hành thì nếu triển khai chuẩn toàn bộ thủ tục thay đổi nhà đầu tư nước ngoài sẽ hết tầm 20 ngày làm việc. Trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì thời gian giải quyết công việc sẽ tốn thêm khoảng 15 -20 ngày làm việc tùy từng tỉnh, thành phố.

Hồ sơ cần có khi thực hiện thủ tục tăng vốn công ty vốn đầu tư nước ngoài

– Giấy tờ về việc góp vốn, mua cổ phần chào bán hoặc nguồn lợi nhuận chưa phân phối được điều chuyển thành vốn điều lệ, vốn góp thực hiện dự án.

– Biên bản họp, quyết định của công ty về việc thay đổi vốn công ty nước ngoài.

– Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

– Bản sao kê tài khoản vốn đầu tư năm tài chính hiện tại.

– Các giấy tờ khách theo quy định pháp luật, cụ thể: (i) Giấy tờ quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; (ii) Giấy tờ quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Thủ tục tăng giảm vốn đâu tư công ty nước ngoài ( Ảnh minh họa )

Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi vốn công ty nước ngoài

NGG CONSULTING kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài tại các tỉnh phía Bắc nhận dịch vụ trọn gói trong việc tiến hành thủ tục thay đổi vốn công ty nước ngoài cũng như thành lập công ty vốn nước ngoài. Dịch vụ pháp lý luôn cam kết: “Tư vấn là chính xác – Thực hiện là hoàn thành – Triển khai là chắc chắn và đảm bảo tính pháp lý cho phương án thực hiện”. Những nội dung nhà đầu tư được Luật sư hỗ trợ gồm:

Thứ nhất là tư vấn đầy đủ về sự khác nhau giữa tăng vốn điều lệ, tăng vốn góp thực hiện dự án.

Thứ hai là hướng dẫn công ty lựa chọn nội dung thay đổi phù hợp, tránh vướng mắc trong việc chuyển, nhận tiền qua tài khoản vốn đầu tư hoặc sai phạm về hoạch toán thuế, kế toán.

Thứ ba là luật sư đại diện theo ủy quyền thực hiện toàn bộ công việc.

Vì vậy khi doanh nghiệp đang cần thuê dịch vụ luật sư để triển khai công việc, hoặc cũng đang gặp các vướng mắc trong thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì ngay hôm nay hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.

 

NGG CONSULTING chuyên CUNG CÂP CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ về doanh nghiệp một cách tận tâm. Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của NGG CONSULTING. Nếu còn bất kỳ vướng mắc pháp lý nào bạn có thể trao đổi trực tiếp qua hotline0916161083 để nhận được sự tư vấn trực tiếp.

Trân trọng cảm ơn!