Thành viên góp vốn công ty hợp danh có được chuyển nhượng phần vốn góp của mình không?

Công ty hợp danh là một hình thức tổ chức kinh doanh, trong đó có ít nhất hai người cùng góp vốn và danh nghĩa để hoạt động kinh doanh dưới một tên chung và cùng liên đới chịu trach vô hạn trước các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản phát sinh từ các hoạt động kinh doanh đó. Vậy thành viên góp vốn công ty hợp danh có được chuyển nhượng phần vốn góp của mình không? Ngoài việc không góp đủ vốn thì thành viên hợp danh còn bị khai trừ trong trường hợp nào?

Chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong công ty hợp danh

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên góp vốn có quyền như sau:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại, giải thể công ty và nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;

b) Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;

c) Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;

d) Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;

đ) Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh ngành, nghề kinh doanh của công ty;

e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;

g) Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;

h) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Như vậy, việc chuyển nhượng của thành viên góp vốn sẽ không cần có sự đồng ý của các thành viên khác, nên bạn sẽ được chuyển phần góp vốn cho người ngoài công ty.

Ngoài việc không góp đủ vốn thì thành viên hợp danh còn bị khai trừ trong trường hợp nào?

Căn cứ Khoản 3 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong trường hợp sau đây:

– Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ hai;

– Vi phạm quy định tại Điều 180 của Luật này;

– Tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và thành viên khác;

– Không thực hiện đúng nghĩa vụ của thành viên hợp danh.

Như vậy, ngoài việc không góp đủ vốn thì có thể bị khai trừ như: Không thực hiện đúng nghĩa vụ của thành viên hợp danh; không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và thành viên hợp danh khác...

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon