Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không?

Viên chức là gì?

Viên chức là người Việt Nam làm việc tại đơn vị công lập theo hợp đồng, và nhận lương theo quy định của pháp luật.

Viên chức được xác định dựa trên những tiêu chí sau:

  • Là công dân Việt Nam.
  • Được tuyển dụng theo vị trí việc làm và làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc.
  • Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Nơi làm việc chính: Đơn vị sự nghiệp công lập.

Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không?

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020“Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức” không có quyền thành lập doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo Điểm b và d, Khoản 2, Điều 20, Luật Phòng chống tham nhũng 2020 quy định thêm:

2. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:

b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, nếu Quý khách là cán bộ, công chức, viên chức sẽ không được thành lập cũng như quản lý doanh nghiệp.

Viên chức có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Mặc dù không được thành lập doanh nghiệp nhưng cán bộ, công chức, viên chức được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh trong điều kiện:

  • Không tham gia quản lý, điều hành công ty (Khoản 2, Điều 20, Luật Phòng chống tham nhũng 2020)
  • Nếu bản thân là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước thì không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. (Khoản 4, Điều 20, Luật Phòng chống tham nhũng 2020)

Việc tham gia góp vốn của cán bộ, công chức, viên chức cũng giới hạn đối với từng loại hình doanh nghiệp. Họ chỉ được tham gia góp vốn đối với một số loại hình doanh nghiệp với những vị trí nhất định không có quyền quản lý, bao gồm:

  • Đối với công ty cổ phần, cán bộ, công chức, viên chức chỉ được tham gia với tư cách là cổ đông góp vốn.
  • Đối với công ty hợp danh, cán bộ, công chức, viên chức chỉ có thể tham gia với tư cách là thành viên hợp vốn.
  • Đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn, cán bộ, công chức, viên chức không được góp vốn vào loại hình này. Vì theo quy định, việc góp vốn vào công ty Trách nhiệm hữu hạn, thành viên góp vốn sẽ trở thành người có quyền quản lý.

Tại sao viên chức không được thành lập doanh nghiệp?

Cán bộ, công, viên chức là những người nắm giữ những chức trách, quyền hạn quan trọng trong cơ quan, bộ máy Nhà nước. Do đó, pháp luật quy định cán bộ, công viên chức không được quản lý và thành lập doanh nghiệp nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, làm quyền có thể xảy ra.

Vì vậy, nếu không có những quy định này thì cán bộ, công chức, viên chức có khả năng lớn trong việc đan xen quyền lực, nhiệm vụ của mình trong cơ quan Nhà nước để thực hiện các hoạt động kinh doanh, tư lợi cá nhân, xao nhãng trách nhiệm, thậm chí có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon